THÊM TIỆN ÍCH HTML GIỚI THIỆU VỀ ADMIN ĐẸP CHO BLOGSPOT

ẢNH MINH HỌA

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Để thực hiện thêm tiện ích này bạn cần Đăng nhập blogger -> Bố cục -> Thêm tiện ích HTML sau đó coppy đoạn code phía dưới dán vào và lưu lại.
<div class='widget-content'><h2 style="border-bottom: 3px solid #fff"><style>.profile-card header img {border-radius:50%;margin:15px auto;display:block;width:200px;height:200px;border:5px solid #fff}
.profile-card {border-radius:50%;margin:0 auto;display:block;height:240px;width:100%;overflow:hidden;transition:all ease .3s}
.profile-card:hover {border-radius:15px;height:500px;background-color:#00bcd4;padding:10px 0 0}
.profile-card:hover header img {animation:profile_image 2000ms linear both;animation-delay:.5s}
.profile-card header {text-align:center}
.profile-card header h1 {position:relative;text-align:center;color:#fff;text-shadow:1px 1px rgba(0,0,0,0.5);font-size:25px;line-height:25px;display:inline-block;padding:10px;transition:all ease .25s;border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #fff}
.profile-card:hover header h1 {margin-top:0;outline:0 solid #fff;border-top:0 solid #fff;border-bottom:1px solid #fff}
.profile-card header h2 {text-align:center;color:#fff;text-shadow:1px 1px rgba(0,0,0,0.5);font-size:17px;font-weight:400;line-height:normal;margin:10px 0 0}
.profile-bio p{margin:0}
.profile-card .profile-bio {margin-top:10px;padding:0 15px 15px!important;transition:all linear 1.5s;color:#fff;font-size:15px;opacity:0;background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0) 0%,rgba(0,0,0,0.42) 49%,rgba(0,0,0,0.61) 100%)}
.profile-card:hover .profile-bio {opacity:1}
.profile-card .profile-bio p:first-child {text-align:center;font-size:16px;margin: 0 0 10px;}
.profile-card .profile-social-links {position:relative;margin-top:-472px;margin-left:-50px;list-style-type:none;opacity:0;transition:all ease .5s}
.profile-card:hover .profile-social-links {margin-left:5px;opacity:1}
.profile-card .profile-social-links li img {width:30px;background:#fff;border-radius:50%;padding:2px}
@keyframes profile_image {0% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
3.4% {transform:matrix3d(1.032,0,0,0,0,1.041,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
4.7% {transform:matrix3d(1.045,0,0,0,0,1.06,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
6.81% {transform:matrix3d(1.066,0,0,0,0,1.089,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
9.41% {transform:matrix3d(1.088,0,0,0,0,1.117,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
10.21% {transform:matrix3d(1.094,0,0,0,0,1.123,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
13.61% {transform:matrix3d(1.112,0,0,0,0,1.133,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
14.11% {transform:matrix3d(1.114,0,0,0,0,1.133,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
17.52% {transform:matrix3d(1.121,0,0,0,0,1.124,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
18.72% {transform:matrix3d(1.121,0,0,0,0,1.119,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
21.32% {transform:matrix3d(1.12,0,0,0,0,1.107,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
24.32% {transform:matrix3d(1.115,0,0,0,0,1.096,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
25.23% {transform:matrix3d(1.113,0,0,0,0,1.094,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
29.03% {transform:matrix3d(1.106,0,0,0,0,1.09,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
29.93% {transform:matrix3d(1.105,0,0,0,0,1.09,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
35.54% {transform:matrix3d(1.098,0,0,0,0,1.096,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
36.74% {transform:matrix3d(1.097,0,0,0,0,1.098,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
41.04% {transform:matrix3d(1.096,0,0,0,0,1.102,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
44.44% {transform:matrix3d(1.097,0,0,0,0,1.103,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
52.15% {transform:matrix3d(1.099,0,0,0,0,1.101,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
59.86% {transform:matrix3d(1.101,0,0,0,0,1.099,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
63.26% {transform:matrix3d(1.101,0,0,0,0,1.099,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
75.28% {transform:matrix3d(1.1,0,0,0,0,1.1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
85.49% {transform:matrix3d(1.1,0,0,0,0,1.1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
90.69% {transform:matrix3d(1.1,0,0,0,0,1.1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
100% {transform:matrix3d(1.1,0,0,0,0,1.1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}}
.profile-card:hover header h1 {animation:name_and_job 1500ms linear both;animation-delay:.4s}
@keyframes name_and_job {0% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-300,0,0,1)}
1.3% {transform:matrix3d(3.905,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-237.02,0,0,1)}
2.55% {transform:matrix3d(4.554,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-182.798,0,0,1)}
4.1% {transform:matrix3d(4.025,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-125.912,0,0,1)}
5.71% {transform:matrix3d(3.039,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-79.596,0,0,1)}
8.11% {transform:matrix3d(1.82,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-31.647,0,0,1)}
8.81% {transform:matrix3d(1.581,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-21.84,0,0,1)}
11.96% {transform:matrix3d(1.034,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,4.825,0,0,1)}
12.11% {transform:matrix3d(1.023,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,5.53,0,0,1)}
15.07% {transform:matrix3d(0.947,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,12.662,0,0,1)}
16.12% {transform:matrix3d(0.951,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,13.007,0,0,1)}
27.23% {transform:matrix3d(1.001,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,2.352,0,0,1)}
27.58% {transform:matrix3d(1.001,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,2.121,0,0,1)}
38.34% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-0.311,0,0,1)}
40.09% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-0.291,0,0,1)}
50% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-0.048,0,0,1)}
60.56% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0.007,0,0,1)}
82.78% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
100% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}}
.profile-card:hover ul li:first-child {animation:social_animation 2000ms ease-in-out both;animation-delay:.75s}
.profile-card:hover ul li:nth-child(2) {animation:social_animation 2000ms ease-in-out both;animation-delay:1s}
.profile-card:hover ul li:nth-child(3) {animation:social_animation 2000ms ease-in-out both;animation-delay:1.25s}
@keyframes social_animation {0% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-300,0,0,1)}
1.3% {transform:matrix3d(3.905,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-237.02,0,0,1)}
2.55% {transform:matrix3d(4.554,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-182.798,0,0,1)}
4.1% {transform:matrix3d(4.025,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-125.912,0,0,1)}
5.71% {transform:matrix3d(3.039,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-79.596,0,0,1)}
8.11% {transform:matrix3d(1.82,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-31.647,0,0,1)}
8.81% {transform:matrix3d(1.581,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-21.84,0,0,1)}
11.96% {transform:matrix3d(1.034,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,4.825,0,0,1)}
12.11% {transform:matrix3d(1.023,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,5.53,0,0,1)}
15.07% {transform:matrix3d(0.947,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,12.662,0,0,1)}
16.12% {transform:matrix3d(0.951,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,13.007,0,0,1)}
27.23% {transform:matrix3d(1.001,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,2.352,0,0,1)}
27.58% {transform:matrix3d(1.001,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,2.121,0,0,1)}
38.34% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-0.311,0,0,1)}
40.09% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-0.291,0,0,1)}
50% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,-0.048,0,0,1)}
60.56% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0.007,0,0,1)}
82.78% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}
100% {transform:matrix3d(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)}}</style><div class="profile-card">    <header>        <a href="https://www.facebook.com/#"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-NFzJQ2UdRyQ/WUVXCnFPNEI/AAAAAAAAAYA/vSqN8BA5BI0rnjUrirlmybRMmzQIcbdUgCKgBGAs/s1600/16831178_279980069101942_9196207627845511901_n.jpg?oh=ca9be09c71ac0a7a34e516b2ddd06dc8&amp;oe=596994F2" style="display: block;" />        </a>        <h1>Admin Nguyễn Tỉnh</h1>        <div class="title-wrap"><h3><font color="#fff">- Freelancer -</font></h3></div>    </header>    <div class="profile-bio">        <p>Giới Thiệu Về Tôi</p>        <p> - Tôi có đam mê về Coder, thích khám phá những điều thú vị trên mạng internet. Biết đôi chút về Photoshop, Facebook và Blogspot...              <br /> - Hiện tại tôi đang sống ở Đắk Lắk.            <br />            </p><center>Website: wWw.StarTinhIT.Com</center>        <p></p>    </div>    <ul class="profile-social-links">        <li>              </li>        <li>              </li>        <li>            <a href="https://www.facebook.com/#" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/MGr2Xgh.png" original="http://i.imgur.com/MGr2Xgh.png" style="display: inline;" />            </a>        </li>        <li>            <a href="https://plus.google.com/111948252017184609370" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/cH4dmJZ.png" original="http://i.imgur.com/cH4dmJZ.png" style="display: inline;" />            </a>        </li>    </ul></div></h2></div>

Các bạn có thể thay đổi phần chữ màu đỏ để phù hợp với mình hơn!
Chúc các bạn thành công!
Share:

Bình Luận

13 nhận xét:

 1. http://3.bp.blogspot.com/-q1l18rHHsYo/WU51O9M_05I/AAAAAAAABYo/vAUDKPIVvFYj9dhkS46TVSS0JpRVORIEwCK4BGAYYCw/s1600/Capture.PNG

  hd làm cái này với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cái thanh menu đó là temp nó có sẵn nha! temp đã đc share trên blog

   Xóa
 2. thay cái ảnh kiểu gì vậy anh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn tìm đến link ảnh rồi thay nhé!

   Xóa
  2. anh chỉ hộ em với em thay cái ảnh của em vào ý nó cứ hiện ảnh anh

   Xóa
  3. tìm link ảnh đó và thay bằng link ảnh mới

   Xóa
 3. Link ảnh chỗ nào vậy anh

  Trả lờiXóa
 4. Nhấn ctrl F tìm link: https://1.bp.blogspot.com/-NFzJQ2UdRyQ/WUVXCnFPNEI/AAAAAAAAAYA/vSqN8BA5BI0rnjUrirlmybRMmzQIcbdUgCKgBGAs/s1600/16831178_279980069101942_9196207627845511901_n.jpg
  Và thay bằng link ảnh khác caàn hiện

  Trả lờiXóa
 5. share cho e cái code đó đi a

  Trả lờiXóa
 6. Thay cái ảnh bằng link khác mà làm sao để có cái link ảnh giống anh vậy ạ mong anh chỉ

  Trả lờiXóa
 7. Em cảm ơn anh em làm được rồi ^^ mới làm đc hồi nãy

  Trả lờiXóa