SHARE TUT ĐỔI TÊN KÍ TỰ DÀI

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm tên dài facebook :D
B1 : Facebook của bạn phải còn rename được
B2 : Copy dòng : ணஹஹஹஹஹணஹஹஹணஹணஹஹஹஹஹணணஹஹஹஹஹஹஹஹஹஹ ணஹஹஹஹஹணணணணணஹணணணணணஹணஹணணஹஹஹஹஹஹஹஹ ணஹஹஹஹஹணஹஹஹணஹணஹஹஹஹஹணணஹஹஹஹஹஹஹஹஹஹ ணஹஹஹஹஹண
B3 : Chọn ô dưới và ô trên :v bỏ tên đệm
Demo:
Share: