TUT UNLOCK FAQ MD 1H ACC VỀ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

FAQ MD :
Vào Fake ip Truong Quốc ... Ngôn Ngữ Trung Quốc luôn ...
Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiện Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này :
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
Rồi Điền Thông Tin Vào ... Úp Cmnd lên ... Gữi ... 3p Sau Rép Mail ... Rép Lại 1 Mail
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: tinhdzai22@gmail.com
Full name: Tỉnh đzai
Birthday: 4-10-1996
My ID in passport: 20162151
URL : facebook.com/tinhdzai2k
I think there is one mistake in the lock
<Up CMND>
---------------------- Chúc Các Bạn Thành Công ---------------------------------
Share: