[ TUT ] HƯỚNG DẪN REPROT 13T 14T MAX CHẤT


TẠO 2 CLONE FAKE VICTIM
 DOWNLOAD HOLA FAKE IP ( HOA KÌ US ) 
 FAKE NGÔN NGỮ THÀNH  HÀN QUỐC 
VÀO LINK NÀY : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ( 13t ) 
DÒNG 1 : LINK CỦA VICTIM ( URL )
DÒNG 2 : TÊN VICTIM
DÒNG 3 : CHỌN ÍT HƠN 9 NĂM ( CÁI ĐẦU TIÊN ) 
DÒNG 4 : 페이스 북 팀 안녕하세요. 그 아이는 내 아들이다. 나는 아기의 아버지였다. 나를 위해이 계정을 삭제하시기 바랍니다.덕분에 팀 페이스 북

VÀO LINK NÀY : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 ( 14T ) 
DÒNG 1 : LINK CỦA VICTIM ( URL )
DÒNG 2 : TÊN VICTIM
DÒNG 3 : CHỌN 10 NĂM
DÒNG 4 :  충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야

VÔ FACEBOOK VICTIM : BÁO CÁO ( REPROT )
#LÀM THEO SỐ THỨ TỰ :) 
3 ===> 2 
2 ===> 4 ===> 1
2 ===> 2 ===> 1

NẾU CÓ HIỆN PHẦN MẶT CƯỜI BẤM VÔ CÁI BUỒN NHẤT RỒI DÁN THẦN CHÚ NÀY VÔ :  충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야

================ HÓNG NOTI ========================
Share: